لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 شهرداري همدان 3 شاهين ماهشهر 1 1395/06/15
هفته 13 شاهين ماهشهر 0 شهرداري همدان 1 1395/09/13