لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 شهرداري همدان 3 هف سمنان 2 1395/08/28
هفته 22 هف سمنان 2 شهرداري همدان 0 1395/12/03