لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 سردار بوکان 1 شهرداري همدان 1 1395/10/27
هفته 6 شهرداري همدان 2 سردار بوکان 1 1395/07/24