لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 آلومينيوم هرمزگان 0 شهرداري همدان 4 1395/10/13
هفته 4 شهرداري همدان 2 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/07/03