لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 شهرداري تبريز 2 شهرداري همدان 0 1395/11/19
هفته 9 شهرداري همدان 1 شهرداري تبريز 1 1395/08/16