لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سردار بوکان 0 باني گستر کيش 1 1395/08/01
هفته 18 باني گستر کيش 0 سردار بوکان 3 1395/11/04