لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سردار بوکان 1 کارا شيراز 0 1395/07/03
هفته 15 کارا شيراز 0 سردار بوکان 1 1395/10/13