لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 نیروی زمینی تهران 1 سردار بوکان 1 1395/11/19
هفته 9 سردار بوکان 2 نیروی زمینی تهران 1 1395/08/16