لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 کاسپین قزوین 2 سردار بوکان 2 1395/09/13
هفته 2 سردار بوکان 1 کاسپین قزوین 0 1395/06/15