لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 پاس همدان 2 سردار بوکان 0 1395/12/03
هفته 11 سردار بوکان 0 پاس همدان 0 1395/09/01