لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 نفت و گاز گچساران 3 شهباز نوژان البرز 0 1395/08/03
هفته 21 شهباز نوژان البرز 1 نفت و گاز گچساران 3 1395/11/09