لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 نفت و گاز گچساران 0 کارون اروند خرمشهر 0 1395/07/23
هفته 19 کارون اروند خرمشهر 1 نفت و گاز گچساران 0 1395/10/28