لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 نفت و گاز گچساران 1 آينده سازان برق جديد فارس 1 1395/09/04
هفته 25 آينده سازان برق جديد فارس 1 نفت و گاز گچساران 0 1395/12/04