لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 نفت و گاز گچساران 5 کيميا فرايند تهران 0 1395/06/09
هفته 14 کيميا فرايند تهران 2 نفت و گاز گچساران 2 1395/09/17
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 نفت و گاز گچساران 2 کيميا فرايند تهران 1 1395/02/05
هفته 4 کيميا فرايند تهران 3 نفت و گاز گچساران 3 1395/01/15