لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 نفت و گاز گچساران 4 شهرداري اراک 0 1395/08/23
هفته 23 شهرداري اراک 2 نفت و گاز گچساران 3 1395/11/24