لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 فولاد نوین اهواز 0 نفت و گاز گچساران 2 1395/10/18
هفته 4 نفت و گاز گچساران 3 فولاد نوین اهواز 0 1395/07/03
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 فولاد نوین اهواز 5 نفت و گاز گچساران 1 1393/10/03
هفته 22 نفت و گاز گچساران 3 فولاد نوین اهواز 1 1394/02/07