لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 شهرداری بندرعباس 1 بادران نوين تهران 1 1395/08/22
هفته 21 بادران نوين تهران 2 شهرداری بندرعباس 3 1395/11/27