لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 شهرداری بندرعباس 1 آبي پوشان اردبيل 0 1395/07/24
هفته 17 آبي پوشان اردبيل 0 شهرداری بندرعباس 1 1395/10/27