لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 شهرداری بندرعباس 2 داماش گيلانيان 0 1395/06/09
هفته 12 داماش گيلانيان 2 شهرداری بندرعباس 0 1395/09/06