لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 شهرداری بندرعباس 1 شهرداري فومن 0 1395/08/10
هفته 19 شهرداري فومن 3 شهرداری بندرعباس 1 1395/11/11