لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 شهرداری بندرعباس 3 شهيد کريمي جويبار 2 1395/06/15
هفته 13 شهيد کريمي جويبار 1 شهرداری بندرعباس 3 1395/09/13