لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 شهرداری بندرعباس 1 استقلال ب آبي تهران 1 1395/07/03
هفته 15 استقلال ب آبي تهران 1 شهرداری بندرعباس 0 1395/10/14