لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 نیروی زمینی تهران 0 شاهين شهرداري بوشهر 0 1395/06/15
هفته 13 شاهين شهرداري بوشهر 2 نیروی زمینی تهران 2 1395/09/13