لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 نیروی زمینی تهران 0 کارا شيراز 0 1395/08/09
هفته 19 کارا شيراز 1 نیروی زمینی تهران 2 1395/11/11