لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 نیروی زمینی تهران 2 شهرداري همدان 1 1395/08/22
هفته 21 شهرداري همدان 1 نیروی زمینی تهران 0 1395/11/26