لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 کاسپین قزوین 0 نیروی زمینی تهران 0 1395/10/27
هفته 6 نیروی زمینی تهران 0 کاسپین قزوین 0 1395/07/24