لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 شهرداري تبريز 2 نیروی زمینی تهران 1 1395/09/06
هفته 1 نیروی زمینی تهران 3 شهرداري تبريز 0 1395/06/09