لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پاس همدان 1 نیروی زمینی تهران 0 1395/10/13
هفته 4 نیروی زمینی تهران 2 پاس همدان 0 1395/07/03