لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 کاسپین قزوین 1 شاهين شهرداري بوشهر 2 1395/08/22
هفته 21 شاهين شهرداري بوشهر 0 کاسپین قزوین 0 1395/11/26