لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 کاسپین قزوین 0 شاهين ماهشهر 0 1395/08/16
هفته 20 شاهين ماهشهر 0 کاسپین قزوین 1 1395/11/19