لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 کاسپین قزوین 2 کارا شيراز 0 1395/06/09
هفته 12 کارا شيراز 2 کاسپین قزوین 1 1395/09/06
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 کاسپین قزوین 0 کارا شيراز 0 1394/09/08
هفته 18 کارا شيراز 0 کاسپین قزوین 0 1394/12/04