لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 کاسپین قزوین 0 هف سمنان 1 1395/08/01
هفته 18 هف سمنان 1 کاسپین قزوین 2 1395/11/04
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 کاسپین قزوین 2 هف سمنان 2 1394/10/21
هفته 4 هف سمنان 0 کاسپین قزوین 0 1394/08/06