لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 کاسپین قزوین 0 شهرداري همدان 0 1395/06/28
هفته 14 شهرداري همدان 2 کاسپین قزوین 0 1395/10/06