لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 شهرداري تبريز 1 کاسپین قزوین 2 1395/10/20
هفته 5 کاسپین قزوین 1 شهرداري تبريز 1 1395/07/17