لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 نفت امیدیه 0 سپهر نقش جهان 0 1395/07/03
هفته 17 سپهر نقش جهان 1 نفت امیدیه 0 1395/10/17