لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 نفت امیدیه 1 قشقايي شيراز 0 1395/06/15
هفته 15 قشقايي شيراز 0 نفت امیدیه 0 1395/09/25