لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 نفت امیدیه 2 زاگرس ياسوج 2 1395/07/23
هفته 19 زاگرس ياسوج 0 نفت امیدیه 1 1395/10/28