لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 نفت امیدیه 1 کيميا فرايند تهران 0 1395/08/27
هفته 24 کيميا فرايند تهران 0 نفت امیدیه 1 1395/11/29