لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 نفت امیدیه 3 بعثت کرمانشاه 2 1395/08/05
هفته 21 بعثت کرمانشاه 2 نفت امیدیه 2 1395/11/10