لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 نفت امیدیه 2 نفت و گاز گچساران 1 1395/09/11
هفته 26 نفت و گاز گچساران 1 نفت امیدیه 1 1395/12/10
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 نفت امیدیه 4 نفت و گاز گچساران 0 1394/08/19
هفته 15 نفت و گاز گچساران 0 نفت امیدیه 0 1394/11/13