لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 فولاد نوین اهواز 3 شهر باران تهران 0 1395/06/28
هفته 16 شهر باران تهران 0 فولاد نوین اهواز 3 1395/10/12