لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فولاد نوین اهواز 2 قشقايي شيراز 1 1395/07/24
هفته 19 قشقايي شيراز 0 فولاد نوین اهواز 0 1395/10/28