لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 فولاد نوین اهواز 2 زاگرس ياسوج 0 1395/08/23
هفته 23 زاگرس ياسوج 1 فولاد نوین اهواز 1 1395/11/24