لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 فولاد نوین اهواز 1 بعثت کرمانشاه 0 1395/09/04
هفته 25 بعثت کرمانشاه 1 فولاد نوین اهواز 2 1395/12/04