لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 فولاد نوین اهواز 1 نفت امیدیه 1 1395/06/09
هفته 14 نفت امیدیه 2 فولاد نوین اهواز 1 1395/09/17