لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 آلومينيوم هرمزگان 1 سردار بوکان 1 1395/06/28
هفته 14 سردار بوکان 3 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/10/06