لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 آلومينيوم هرمزگان 1 نیروی زمینی تهران 0 1395/08/01
هفته 18 نیروی زمینی تهران 1 آلومينيوم هرمزگان 1 1395/11/04
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 آلومينيوم هرمزگان 1 نیروی زمینی تهران 0 1393/12/03
هفته 4 نیروی زمینی تهران 1 آلومينيوم هرمزگان 0 1393/08/07