لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 پاس همدان 1 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/11/19
هفته 9 آلومينيوم هرمزگان 0 پاس همدان 0 1395/08/16
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 پاس همدان 1 آلومينيوم هرمزگان 1 1394/07/27
هفته 30 آلومينيوم هرمزگان 0 پاس همدان 3 1394/12/24