لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 شهرداري تبريز 2 باني گستر کيش 0 1395/08/22
هفته 21 باني گستر کيش 0 شهرداري تبريز 3 1395/11/26