لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 شهرداري تبريز 0 شاهين شهرداري بوشهر 1 1395/12/03
هفته 11 شاهين شهرداري بوشهر 0 شهرداري تبريز 0 1395/09/01